Swyddog Diogelwch – (Lefel 3 yn y Gymraeg)

Job Ref
SC-006-21
Location:
Bae Caerdydd
Function
Diogelwch
Salary
£20,193 - £24,060 (Cymorth Tîm)
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr

More details

Fel swyddog diogelwch, byddwch yn gyfrifol am ddiogelwch pawb sy'n ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru neu'n gweithio ynddo, ac am eu cadw’n saff. Byddwch hefyd yn bwynt cyswllt cyntaf i Aelodau'r Senedd, Staff Cymorth Aelodau'r Senedd, staff y Comisiwn a phobl eraill sy'n gweithio yn ystadau'r Senedd neu'n ymweld â hwy. Mae'r ystâd yn cynnwys y Senedd, Ty Hywel, y Pierhead a'r swyddfeydd mewn rhannau eraill o Gymru, yn ogystal â meysydd parcio annatod a'r ardaloedd cyfagos.

Mae'r Senedd yn croesawu ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn ac yn 2018-2019 denodd bron i 250,000 o ymwelwyr. Mae pobl yn dod i'r Senedd i fynd ar daith, gweld un o'n llu o ddigwyddiadau neu arddangosfeydd i mewn, ac i wylio dadleuon a phwyllgorau. Rydym yn denu llawer o dwristiaid sy'n teithio o dramor ac ymweliadau gan ysgolion, yn ogystal ag elusennau a gwesteion pwysig iawn. Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos gan roi cyfle i ymwelwyr archwilio mannau cyhoeddus yr adeiladau eiconig hyn yn ystod oriau agor.

Byddwch yn aelod brwdfrydig iawn o dîm mawr sy'n gweithio ar y cyd a bydd gennych farn gadarn ac yn gallu gweithredu'n bendant ac yn gyfrifol mewn amgylchedd prysur iawn.

Os hoffech chi wneud cais am y rôl hon a rôl ‘Swyddog Diogelwch – Lefel Cwrteisi yn y Gymraeg’, gofynnir ichi gwblhau ffurflenni cais ar wahân.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r swydd-ddisgrifiad.

Patrwm Gwaith
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Senedd a’i Aelodau eu diwallu.

Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Contact Us

Y Tîm Recriwtio, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

0300 200 7588


Connect with:

© Copyright Senedd 2021
Powered by: Webrecruit