Working with Us

Current Vacancies

Adnoddau Dynol

Gweinyddwr Dysgu a Datblygu

Bae Caerdydd

Job Ref
SC-004-24
Location
Bae Caerdydd
Salary
£23,781 - £26,062 (Cymorth Tîm)

Mae'r tîm Dysgu a Datblygu yn gyfrifol am arlwy dysgu'r Senedd, gan ddarparu hyfforddiant mewnol yn ogystal â chanfod cyflenwyr allanol priodol, a hynny er mwyn sicrhau'r defnydd gorau o adnoddau'r sefydliad. Mae'r tîm yn canolbwyntio ar feithrin gallu sefydliadol drwy ei fentrau Dysgu a Datblygu Sefydliadol.

Mae'r tîm yn gyfrifol am gynllunio a chyflwyno Strategaeth Pobl Datblygu Sefydliadol y Comisiwn, gyda chyfrifoldeb dros ddull rheoli perfformiad y Senedd; rhaglenni datblygu (cynlluniau prentisiaeth, graddedigion a lleoliadau gwaith); dulliau ymgysylltu â staff; a hwyluso’r broses o ddatblygu timoedd a gwasanaethau neu weithgareddau datblygu strategaeth.
Bydd y Gweinyddwr Dysgu a Datblygu yn gyfrifol am gefnogi swyddogaethau gweinyddol mentrau hyfforddi a datblygu ein sefydliad sy'n cynnwys cydgysylltu, gweinyddu a threfnu logisteg ystod o raglenni dysgu i wella sgiliau a pherfformiad staff y Comisiwn.

Bydd yn ofynnol i chi drefnu ystafelloedd a gwneud taliadau ar gyfer pob cais am hyfforddiant a chynnal holl gofnodion, cyllidebau a thaenlenni'r tîm Dysgu a Datblygu. Bydd hefyd yn ofynnol i chi reoli’r mewnflwch e-bost a rennir ar ran y tîm ac ymateb i gwsmeriaid yn briodol. Bydd y swydd hefyd yn cynnwys llunio calendr hyfforddiant blynyddol y Senedd ar y cyd â'r Swyddog Hyfforddi.

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth gweinyddol i'r tîm, a byddwch yn bwynt cyswllt allweddol ar gyfer Staff Comisiwn y Sesiwn a Darparwyr Hyfforddiant. Gan weithio fel rhan o dîm bach yn ogystal ag ar ei liwt ei hun ar adegau, bydd deiliad y swydd yn adrodd yn ôl yn uniongyrchol i'r Rheolwr Dysgu a Datblygu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r swydd-ddisgrifiad.

Patrwm Gwaith
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Senedd a’i Aelodau eu diwallu.

Cyfnod
Dros dro - tan ddiwedd mis Gorffennaf 2025.

Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Diogelwch

Swyddog Diogelwch (Lefel 3 yn y Gymraeg)

Bae Caerdydd

Job Ref
SC-008-24
Location
Bae Caerdydd
Salary
£23,781 - £26,062 (Cymorth Tîm)

Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl. Mae’r Senedd, fel y’i gelwir, yn deddfu ar gyfer Cymru, yn cytuno ar drethi yng Nghymru, ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae’r adran ddiogelwch yn rhan annatod o’r Senedd. Fel Swyddog Diogelwch, byddwch yn gyfrifol am ddiogelwch pawb sy’n ymweld â’r Senedd neu’n gweithio yno.

Hefyd, chi fydd y cyswllt cyntaf ar gyfer Aelodau o’r Senedd, Staff Cymorth Aelodau o’r Senedd, staff y Comisiwn a phobl eraill sy’n ymweld ag ystâd y Senedd neu’n gweithio yno. Mae'r ystâd yn cynnwys y Senedd, Ty Hywel, y Pierhead a'r swyddfeydd mewn rhannau eraill o Gymru, yn ogystal â meysydd parcio annatod a'r ardaloedd cyfagos.

Mae’r Senedd yn croesawu ymwelwyr drwy’r flwyddyn, gan ddenu hyd at 250,000 o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae pobl yn dod i’r Senedd i gael taith, i weld un o’n digwyddiadau, ac arddangosfeydd niferus, ac i wylio dadleuon a chyfarfodydd pwyllgor.

Rydym yn denu twristiaid sy'n teithio o dramor, ymweliadau ysgolion, yn ogystal ag elusennau a gwesteion arbennig, fel y teulu brenhinol, llysgenhadon a digwyddiadau mawr i groesawu timau chwaraeon ac athletwyr adref. Rydym ar agor 6 diwrnod yr wythnos, gan roi cyfle i ymwelwyr archwilio mannau cyhoeddus yr adeiladau eiconig hyn yn ystod oriau agor.

Rydym yn chwilio am unigolyn uchel ei gymhelliant i ymuno â'n tîm mawr. Nid oes arnoch angen profiad mewn rolau tebyg, a darperir rhaglen hyfforddi lawn ar ôl penodi. Os ydych â chrebwyll cadarn ac yn gallu cydweithio a gweithredu'n bendant ac yn gyfrifol mewn amgylchedd prysur iawn, rydym am glywed gennych!

Ymgysylltu

Rheolwr Gwybodaeth i’r Cyhoedd

Bae Caerdydd

Job Ref
SC-006-24
Location
Bae Caerdydd
Salary
£27,365 - £32,841 Band Rheoli 3 – EO

Rydym yn recriwtio Rheolwr Gwybodaeth i’r Cyhoedd, o fewn y tîm Gwybodaeth i’r Cyhoedd. Bydd y rôl yn gweithio gyda’n cydweithwyr ar draws y Senedd i ddarparu taith ddi-dor i gwsmeriaid ar draws ein holl wasanaethau. Ar hyn o bryd, rydym wrthi’n cysoni gwaith y timau Gwybodaeth i’r Cyhoedd â thimau eraill sy’n delio â’r cyhoedd, gan sicrhau negeseuon cyson ar draws pob pwynt cyffwrdd.

Mae hwn yn gyfle gwych i ennill profiad o arwain tîm bach yn ystod cyfnod o newid wrth i ni ddigideiddio ein gwasanaeth, a gwella ein systemau TGCh a busnes er mwyn gwella cyfleoedd a gwasanaethau ymgysylltu â chwsmeriaid.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn adrodd i'r Rheolwr Gwybodaeth i’r Cyhoedd a Swyddfa Gogledd Cymru, ac yn un o dri sy'n rheoli tîm bach i gyflawni'r gweithrediadau o ddydd i ddydd, ac arwain ar welliannau i’r gwasanaeth sydd wedi’u hamlygu yn strategaeth y tîm a'n blaenoriaethau corfforaethol.

Mae’r tîm Gwybodaeth i’r Cyhoedd yn darparu gwasanaeth gwybodaeth ddwyieithog, diduedd i wella dealltwriaeth a diddordeb y cyhoedd yng ngwaith y Senedd. Bydd y swydd hon yn gweithio'n agos gyda rheolwyr eraill yn y tîm Gwybodaeth i’r Cyhoedd, sy'n rheoli gwasanaeth cwsmeriaid ac yn cadw lle ar gyfer digwyddiadau ymgysylltu.

Diben y tîm yw cefnogi’r rheini sy’n cysylltu â ni i ddod o hyd i’r adnoddau, y canllawiau, a’r wybodaeth sydd eu hangen i ymgysylltu neu gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth, datganoli, a gwaith y Senedd.

Mae'r rôl hon yn gofyn am afael dda ar fanylion, profiad rheoli gwybodaeth, y gallu i flaenoriaethu adnoddau a dangos hyblygrwydd wrth ymdrin â blaenoriaethau sy'n gwrthdaro, a sensitifrwydd gwleidyddol.

Bydd gennych sgiliau cryf o ran ymchwil, cyfathrebu, TGCh, ymwybyddiaeth wleidyddol, gwasanaeth cwsmeriaid a meithrin tîm.

Lleoliad
Bydd y rôl hon yn un ystwyth, gyda chyfuniad o weithio yn y swyddfa a gweithio gartref. Cewch y cymorth a’r cyfarpar angenrheidiol i ganiatáu i chi weithio gartref. Bydd yn ofynnol i chi ddod i’r swyddfa yn Nhy Hywel, Bae Caerdydd dri diwrnod yr wythnos (dydd Mawrth hyd ddydd Iau).

Patrwm Gwaith
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Senedd a’i Haelodau eu diwallu. Mae system rota mewn lle ar gyfer y ganolfan gyswllt rhwng 8:20 a 17:30, dydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 8:20 a 17:00 ar ddyddiau Gwener, ac yn ystod y Toriad. Mae’r ganolfan gyswllt yn gyfrifoldeb a rennir gyda'r tîm gwasanaeth cwsmeriaid yn fwy eang.

Meini prawf o ran y Gymraeg
Mae’r sgiliau ieithyddol ar gyfer y swydd hon wedi’u hasesu fel a ganlyn:
- Gwrando: Yn deall trafodaethau a chyfarwyddiadau, hyd yn oed ynglyn â phynciau anghyfarwydd. (Lefel 4)
- Siarad: Yn gallu siarad a chymryd rhan mewn trafodaeth am gyfnod hir, yn hyderus a heb anogaeth. (Lefel 4)
- Darllen: Yn deall gohebiaeth, erthyglau papur newydd ac adroddiadau wedi'u hanelu at siaradwyr Cymraeg rhugl. (Lefel 4)
- Ysgrifennu: Yn gallu ysgrifennu gwahanol fathau o destunau mewn arddulliau sy'n briodol i'r darllenydd sydd mewn golwg. (Lefel 4)

Caiff y sgiliau hyn eu hasesu fel rhan o’r broses ddethol. I gael rhagor o wybodaeth am y lefelau gallu o ran y Gymraeg, ewch i'n gwefan.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r swydd-ddisgrifiad.

Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Y Tîm Recriwtio, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

0300 200 7588


Connect with:

© Copyright Senedd 2024
Powered by: Webrecruit