Working with Us

Current Vacancies

Y Gwasanaeth Cymorth i'r Comisiwn ac i'r Aelodau

Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu â’r Aelodau

Hyblyg

Job Ref
SC-013-24
Location
Hyblyg
Salary
£35,159 - £42,634 (Band Rheoli 2 - HEO)

Mae'r tîm Dysgu ac Ymgysylltu â’r Aelodau yn darparu cymorth i Aelodau o'r Senedd a'u staff cymorth ledled Cymru, drwy ddarparu rhaglen amrywiol o weithgareddau hyfforddiant a datblygu.

Mae’r tîm hefyd yn gyfrifol am ymgysylltu â’r Aelodau a'u staff cymorth ar wasanaethau a mentrau Comisiwn y Senedd i’w cefnogi i gyflawni eu rolau.

O dan arweiniad y Pennaeth Cyswllt â’r Aelodau a'r Uwch Reolwr Hyfforddiant ac Ymgysylltu, byddwch yn rheoli tîm bach.

Ar yr adeg hon mae'r tîm yn paratoi i groesawu Aelodau o'r Seithfed Senedd a fydd yn cynnwys rhaglen gyflwyno i arfogi Aelodau newydd a’r rhai sy'n dychwelyd, gyda'r wybodaeth a'r adnoddau i gyflawni eu rolau yn gyflym.

Byddwch yn chwarae rhan arweiniol wrth nodi anghenion hyfforddiant parhaus yr Aelodau a'u staff cymorth, ar lefel unigol, tîm a sefydliadol.
Gan ddefnyddio eich gwybodaeth am theori dysgu a sgiliau wrth gynllunio, datblygu a darparu hyfforddiant, byddwch yn darparu hyfforddiant, ac yn trefnu iddo gael ei ddarparu gan eraill. Dylai hyfforddiant o'r fath anelu at fodloni gofynion statudol ac anghenion datblygu yr Aelodau a'u staff, yn unol â'r egwyddorion a'r blaenoriaethau y cytunwyd arnynt gan y Comisiwn.

Byddwch yn mabwysiadu dull strategol a chydweithredol o weithio gydag Aelodau, staff cymorth a rhanddeiliaid allweddol ar draws Comisiwn y Senedd. Byddwch yn datblygu perthnasoedd gwaith effeithiol gyda grwpiau'r pleidiau gwleidyddol i ennill cefnogaeth a sicrhau bod atebion hyfforddiant yn berthnasol ac yn ychwanegu gwerth. Gan weithio ar y cyd gyda chydweithwyr ar draws y sefydliad, bydd disgwyl i chi ddarparu gwasanaethau gofal cwsmeriaid o safon uchel, gan feddu ar sgiliau trefnu da a dangos gallu i reoli tasgau lluosog mewn ffordd egnïol a hyblyg.

Byddwch yn angerddol am gefnogi Aelodau a'u staff i ddysgu a thyfu. Byddwch yn canolbwyntio ar y dyfodol ac yn dangos chwilfrydedd wrth ddatblygu syniadau newydd. Byddwch yn frwdfrydig ac yn cymell y tîm i ddarparu gwasanaeth rhagorol a rhaglen hyfforddiant o'r radd flaenaf.
Bydd angen i chi nodi a, lle bo'n bosibl, datrys problemau trwy nodi atebion hyfforddiant. Fodd bynnag, mae bod yn graff a gallu nodi problemau ac uwchgyfeirio fel y bo'n briodol hefyd yn nodwedd allweddol.

Bydd angen i chi allu dangos agwedd gadarnhaol a hyblyg at eich gwaith – gan addasu eich sgiliau a’r gwasanaeth i’r Aelodau rydym yn eu gwasanaethu. Bydd angen i’ch ymarweddiad fod yn broffesiynol ac i’ch mynegiant fod yn glir, a rhaid i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r swydd-ddisgrifiad.

Patrwm Gwaith
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Senedd a’i Aelodau eu diwallu.

Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Function
Y Gwasanaeth Cymorth i'r Comisiwn ac i'r Aelodau
Status
Amser llawn
Type
Parhaol
Hours
37 awr

Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Y Tîm Recriwtio, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

0300 200 7588


Connect with:

© Copyright Senedd 2024
Powered by: Webrecruit