Working with Us

Current Vacancies

Cyfathrebu

Rheolwr Ymgysylltu â Dinasyddion - Dros Dro

Bae Caerdydd

Job Ref
SC-019-20
Location
Bae Caerdydd
Salary
£31636 - £38362 (Band Rheoli 2 - HEO)

Mae'r Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion yn chwarae rôl bwysig wrth ymgysylltu â'r cyhoedd ar faterion sy’n cael eu hystyried gan Bwyllgorau'r Senedd a'r Comisiwn, gan hwyluso’r rhan y mae’r rheini â phrofiadau bywyd yn ei chwarae – yn ogystal â'r cyhoedd yn ehangach – yng ngwaith y Senedd.

Mae'n bwysicach nag erioed i'r Senedd ymgysylltu â phobl Cymru ar draws ystod o lwyfannau i alluogi pawb – waeth beth fo'u hamgylchiadau – i ddweud eu dweud.

Fel Rheolwr Ymgysylltu â Dinasyddion byddwch yn cynllunio, goruchwylio, darparu a gwerthuso mentrau ymgysylltu â phwyllgorau'r Senedd fel rhan o'r Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion. Byddwch yn cefnogi pwyllgorau'r Senedd, yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol, ac yn chwarae rôl wrth godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth cyn Etholiad y Senedd ym mis Mai 2021.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r swydd-ddisgrifiad.

Patrwm Gwaith
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Senedd a’i Aelodau eu diwallu.

Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Nodir: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Function
Cyfathrebu
Status
Full Time
Type
Temporary Contract
Hours
37 awr


Share this vacancy

TGCh

Peiriannydd Cymorth Defnyddwyr

Bae Caerdydd

Job Ref
SC-021-20
Location
Bae Caerdydd
Salary
£24,623 - £29,550 (Band Rheoli 3 - EO)

Mae'r Senedd yn defnyddio technoleg mewn modd arloesol er mwyn ymgysylltu â phobl Cymru a darparu gwasanaethau i Aelodau o'r Senedd. Caiff ei chydnabod fel arweinydd o ran defnyddio technoleg ar gyfer cyrff deddfwriaethol.

Y Ddesg Gymorth TGCh yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer materion neu geisiadau TGCh. Caiff y gwasanaeth dwyieithog hwn ei ddefnyddio gan Aelodau o’r Senedd, eu staff cymorth, staff y Comisiwn a chontractwyr, sy’n cysylltu â’r ddesg dros y ffôn neu drwy’r e-bost.

Mae’r tîm Cymorth Defnyddwyr, sy’n cynnwys Peirianwyr ac Uwch Beirianwyr, yn gyfrifol am sicrhau yr ymdrinnir â phob digwyddiad nes ei fod wedi’i ddatrys a bod y gwasanaeth arferol yn cael ei adfer o fewn y Cytundebau Lefel Gwasanaeth cytunedig tra’u bod yn sicrhau bod gwasanaethau o safon uchel i gwsmeriaid yn cael eu cynnal.

Mae’r technolegau a gaiff eu cynnal yn seiliedig, yn bennaf, ar galedwedd byrddau gwaith, gliniaduron a gweinydd HP, gan ddarparu seilwaith ffisegol, seilwaith rhithwir a seilwaith cwmwl Microsoft. Caiff cymwysiadau eu darparu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau ar wahanol liniaduron, cyfrifiaduron a llechi Windows 7 ac 10, a hefyd iPads a Ffonau Clyfar mewn dros 100 o leoliadau ledled Cymru.

Mae'r cyfuniad o dechnolegau a ddefnyddir yn golygu bod gennym ddulliau dibynadwy o sicrhau mynediad diogel i'r systemau busnes craidd. Mae hefyd yn cynnwys y seilwaith angenrheidiol i weithredu a chyflwyno'r Cyfarfod Llawn, sy'n cwmpasu rhwydweithio a systemau cefn swyddfa.

Diben y swydd yw darparu gwasanaethau cymorth i holl ddefnyddwyr TGCh ar draws ystâd gyfan y Senedd a lleoliadau eraill. Bydd angen gweithio fel rhan o'r tîm Cyflenwi Gwasanaeth i gynnal safonau uchel wrth ddarparu gwasanaethau TGCh.

Bydd y Peiriannydd Cymorth Defnyddwyr yn atebol i'r Rheolwr Cymorth Defnyddwyr, ond bydd yn cydweithio'n agos ar draws y timau TGCh i sicrhau y darperir gwasanaeth proffesiynol bob amser.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r swydd-ddisgrifiad.

Patrwm Gwaith
Swydd amser llawn yw hon. Bydd yn ofynnol i’r tîm ddarparu gwasanaeth cymorth yn ystod yr oriau rhwng 8am a 7pm (neu tan ddiwedd y Cyfarfod Llawn).

Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Nodir: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Function
TGCh
Status
Full Time
Type
Temporary Contract
Hours
37 awr


Share this vacancy

Uwch-beiriannydd Cymorth Defnyddwyr

Bae Caerdydd

Job Ref
SC-020-20
Location
Bae Caerdydd
Salary
£31,636 - £38,362 (Band Rheoli 2 – HEO)

Mae Senedd Cymru yn defnyddio technoleg mewn ffyrdd arloesol i ymgysylltu â phobl Cymru a darparu gwasanaethau i Aelodau o'r Senedd. Caiff ei gydnabod fel arweinydd o ran defnyddio technoleg ar gyfer cyrff deddfwriaethol.

Y Ddesg Gymorth TGCh yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer problemau neu geisiadau TGCh. Caiff y gwasanaeth dwyieithog hwn ei ddefnyddio gan Aelodau o’r Senedd, eu staff cymorth, staff y Comisiwn a chontractwyr, sy’n cysylltu â’r ddesg dros y ffôn neu drwy’r e-bost.

Mae’r tîm Cymorth Defnyddwyr, sy’n cynnwys Peirianwyr ac Uwch-beirianwyr, yn gyfrifol am sicrhau yr ymdrinnir â phob digwyddiad nes ei fod wedi’i ddatrys a bod y gwasanaeth arferol yn cael ei adfer o fewn y Cytundebau Lefel Gwasanaeth, gan sicrhau bod gwasanaethau o safon uchel i gwsmeriaid yn cael eu cynnal.

Mae’r technolegau a gaiff eu cynnal yn seiliedig, yn bennaf, ar galedwedd bwrdd gwaith, gliniaduron a’r gweinydd, gan ddarparu seilwaith ffisegol, seilwaith rhithwir a seilwaith cwmwl Microsoft. Darperir cymwysiadau drwy amryw ddulliau i amrywiaeth o liniaduron, byrddau gwaith a thabledi Windows 10, a hefyd iPadiau a Ffonau Clyfar mewn dros 100 o leoliadau ledled Cymru.

Mae'r cyfuniad o dechnolegau a ddefnyddir yn golygu bod gennym ddulliau dibynadwy o sicrhau mynediad diogel i'r systemau busnes craidd. Mae hefyd yn cynnwys y seilwaith angenrheidiol i weithredu a chyflwyno'r Cyfarfod Llawn, sy'n cwmpasu rhwydweithio a systemau cefn swyddfa.

Diben y swydd yw darparu gwasanaethau cymorth i bob defnyddiwr ar draws ystâd gyfan y Senedd a lleoliadau eraill a hefyd bod yn bwynt uwchgyfeirio ar gyfer materion TGCh. Bydd deiliad y swydd yn gweithio fel rhan o'r tîm Cyflenwi Gwasanaethau i gynnal safonau ansawdd uchel wrth ddarparu gwasanaethau TGCh.

Bydd yr Uwch-beiriannydd Cymorth Defnyddwyr yn atebol i'r Rheolwr Cymorth Defnyddwyr, ond bydd yn cydweithio'n agos ar draws y timau TGCh i sicrhau y darperir gwasanaeth proffesiynol bob amser.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r swydd-ddisgrifiad.

Patrwm Gwaith
Swydd amser llawn yw hon. Bydd yn ofynnol i’r tîm ddarparu gwasanaeth cymorth yn ystod yr oriau rhwng 8am a 7pm (neu tan ddiwedd y Cyfarfod Llawn).

Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Nodir: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Function
TGCh
Status
Full Time
Type
Temporary Contract
Hours
37 awr


Share this vacancy

Y Gwasanaethau Ariannol

Rheolwr y System Gyllid a’r Trysorlys

Bae Caerdydd

Job Ref
SC-022-20
Location
Bae Caerdydd
Salary
£31,636 - £38,362 (Band Rheoli 2 – HEO)

Dyma gyfle cyffrous i weithio fel rhan o dîm Cyllid Senedd Cymru. Byddwch yn ymuno â thîm prysur sy'n darparu nifer o wasanaethau craidd fel y Gyllideb Flynyddol, yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon, adroddiadau rheolwyr i dimau darparu gwasanaethau, y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgor Archwilio, a gwneud taliadau i Aelodau o'r Senedd ac i gyflenwyr trydydd parti.

Rydym yn gobeithio penodi rhywun i fod yn brif weinyddwr ar gyfer y system gyllid ac i reoli swyddogaeth y Trysorlys.

Gan adrodd i'r Cyfrifydd Rheoli, byddwch yn gyfrifol am bob agwedd ar reoli'r Trysorlys (tynnu arian, monitro arian parod a llunio adroddiadau, cysoniadau banc, taliadau tramor); chi fydd y llinell gyntaf ar gyfer gweinyddu’r system cyllid (rheoli data, nodi a datrys problemau, datblygu gwelliannau gan weithio ochr yn ochr â'r partner cymorth trydydd parti, hyfforddi defnyddwyr newydd) a byddwch yn rheoli'r tîm Taliadau gan weithio'n agos gyda'r tîm Cyllidebu a Rhagolygon i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio a gwella effeithlonrwydd trwy sicrhau bod pethau’n ‘iawn y tro cyntaf’ a lleihau dyblygu.

Mae'r swydd yn gofyn am rywun sy'n frwdfrydig ac yn gallu cymell ei hunan wrth wynebu heriau, sy'n benderfynol o ychwanegu gwerth, gydag ethos o welliant parhaus sy'n benderfynol o wneud gwahaniaeth cadarnhaol. Bydd angen sgiliau TG / Excel rhagorol arnoch chi, llygad graff am fanylion a bydd gennych sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar cryf.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r swydd-ddisgrifiad.

Patrwm Gwaith
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Senedd a’i Aelodau eu diwallu.

Sylwch y byddwn fel arfer yn recriwtio ar waelod y band cyflog
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael gwiriad diogelwch.

Nodir: Eich iaith at ddibenion gohebu fydd yr iaith a ddefnyddiwch i gyflwyno eich cais.

Function
Y Gwasanaethau Ariannol
Status
Full Time
Type
Permanent
Hours
37 awr


Share this vacancy

Job Alerts

Can’t see the role you want? Register your details with us to be notified when we’re hiring!

Contact Us

Y Tîm Recriwtio, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

0300 200 7588


Connect with:

© Copyright Senedd 2021
Powered by: Webrecruit